PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FABRYKA PORCELANY TUŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

Zarząd Fabryki Porcelany Tułowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tułowicach, ul. Przemysłowa 3, 49- 130 Tułowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576305 przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 4 175 300,00zł, NIP 9910502281; REGON 362512047 ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 19 sierpnia 2018 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Fabryka Porcelany Tułowice sp. z o.o. z siedzibą w Tułowicach oraz Firma Produkcyjno-Handlowa BGTECH Grzegorz Grata, Fabryka Porcelany Tułowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Krakowie o treści zamieszczonej w załączniku.

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu w zakresie wzornictwa, na który Zamawiający planuje pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 nr naboru: POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegóły w załączniku.)

KOMUNIKAT WYBORU 2.3.5